butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 42, 28 de febrer de 2018
 
Acomiadament de delegat sindical de l’empresa Mataró Bus: comentari de la sentència núm. 22/2018 de de 2 de febrer de 2018, del Jutjat Social 2 de Mataró
 
tornar
 

La Sentència número 22/2018, de 2 de febrer, dictada pel Jutjat Social 2 de Mataró, en actuacions número 458/2017, declara la improcedència de l’acomiadament disciplinari d’un treballador de l’empresa CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE, S.L.U., donant a aquest treballador, i no a l’empresa, la possibilitat d’optar entre ser readmès o rebre el pagament de l’empresa de la indemnització legalment establerta. Aquesta sentència ha estat gestionada des del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.

La importància d’aquesta sentència es troba en que, més enllà de considerar acreditats els fets amb els quals l’empresa va justificar el seu acomiadament disciplinari, i que van tenir lloc el dia 22/03/2017, aquests es consideren manifestament desproporcionats per a poder justificar la seva tipificació com a constitutiva d’una falta laboral molt greu i, per tant, sancionable amb un acomiadament disciplinari, ja que l’empresa no va acreditar l’especial gravetat dels fets que atribuïa en la carta d’acomiadament, havent-se hagut de sancionar, en realitat, la conducta del treballador, i en el seu cas, únicament com a constitutiva d’una falta greu i, per tant, sancionable amb una suspensió d’ocupació i sou.

Ara bé, el motiu de fons d’aquest assumpte radica en el fet de si l’acomiadament disciplinari, notificat en data 24/05/2017 i amb efectes des de la mateixa data, té origen en la intensa activitat sindical del treballador, en defensa dels drets i interessos dels seus companys, i, per tant, l’acomiadament vulnera drets fonamentals com ara el dret a la llibertat sindical establert a l’Art. 28 CE, o no. En aquest aspecte, és de destacar que als fets provats de la sentència s’estableix que l’actor, amb una antiguitat a l’empresa des de la data de 17/09/2001, va ostentar el càrrec de President del Comitè d’Empresa (òrgan de representació unitària dels treballadors) fins a l’any 2015, moment a partir del qual va passar a formar part de la representació sindical de CC.OO. a l’empresa, sent el Secretari General de la Secció Sindical de CC.OO. a la mateixa, tot i que no va deixar d’ajudar als companys del Comitè d’Empresa en la seva tasca de defensa dels drets dels treballadors, incloent un escrit de queixa sobre les condicions de treball que el Comitè d’Empresa va registrar a l’Ajuntament de Mataró el 28/02/2017.

No obstant això, el Jutge desestima la pretensió de que l’acomiadament sigui declarat nul i, per tant, considera que no hi ha indicis suficients per a poder concloure que el treballador havia estat discriminat per la seva defensa, exercida, en favor dels drets i interessos dels treballadors.

Juntament amb això, a més a més, l’empresa també va negar, en l’acte de judici, la validesa de la constitució de la Secció Sindical de CC.OO. a l’empresa i, en tot cas, va defensar-ne el seu caràcter extra-LOLS i, per tant, que no es podien aplicar al treballador les garanties legals establertes en favor dels representants legals dels treballadors que, en aquest cas, es traduïa amb el dret d’opció del treballador, i no de l’empresa, entre la readmissió i la indemnització en el cas de que l’acomiadament fos declarat improcedent.

En aquest cas, a pesar de ser cert que l’empresa no compta amb un mínim de 250 treballadors per a poder tenir una secció sindical amb un delegat sindical amb les garanties establertes a la LOLS (la plantilla actual de l’empresa està al voltant dels 80 treballadors), l’empresa obviava que l’Art. 10 de la LOLS estableix que la negociació col·lectiva pot millorar aquestes previsions per a determinar l’elecció d’un delegat amb les garanties legals; i, de fet, el conveni col·lectiu d’aplicació ho fa, tot establint que serà possible que les seccions sindicals nomenin delegats sindicals, amb els drets i garanties legalment establertes, sempre i quan l’empresa tingui més de 75 treballadors i el sindicat en qüestió tingui, com a mínim, un 20% d’afiliació entre la plantilla.

D’aquesta manera, i com que el treballador va aconseguir acreditar a l’acte de judici que es complien tots els requisits establerts al propi Conveni Col·lectiu per a que la Secció Sindical i el Delegat Sindical es puguin acollir als drets i garanties legalment establerts per als representants sindicals a l’empresa (l’afiliació a CC.OO. en aquesta empresa suposa el 22% de la plantilla), a més d’acreditar documentalment actes de reconeixement, per part de la pròpia empresa, de la representativitat de la Secció Sindical de CC.OO. a l’empresa, el Jutge no dona credibilitat a les al·legacions de l’empresa sobre el caràcter extra-LOLS de la Secció Sindical de CC.OO. i, per tant, es conclou que és el treballador qui té, donada la seva condició de representant sindical (delegat sindical) dels treballadors afiliats a la Secció Sindical de CC.OO., en el cas d’acomiadament declarat improcedent, el dret d’opció, i no l’empresa.

Per tant, per a concloure, cal esmentar que els punts més importants a ressaltar d’aquesta Sentència, des d’un punt de vista conceptual, són els següents:

1) La falta de proporcionalitat entre els fets imputats i la sanció aplicada per l’empresa (doctrina gradualista).

2) La insuficiència dels indicis aportats, segons la valoració judicial, per a estimar la nul·litat de l’acomiadament per vulneració de drets fonamentals (la prova indiciària de la vulneració de drets fonamentals per a invertir la càrrega de la prova en realitat esdevé una autèntica càrrega de la prova del mòbil discriminatori de l’actuació empresarial).

3) La distinció entre el règim jurídic dels representants legals unitaris dels treballadors a l’empresa i els representants sindicals, i la seva font de regulació (Estatut dels Treballadors i Llei Orgànica de Llibertat Sindical, respectivament), a més de destacar la importància de la negociació col·lectiva per a poder millorar el sistema de drets i garanties dels representants sindicals establerta a la LOLS, que en aquest cas ha resultat decisiva.

Josep Francesc Bertomeu Curto
Advocat del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

 
tornar
 
 
 

T'informem que el teu correu electrònic forma part d'un fitxer, titularitat de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que té per finalitat mantenir-te informat de l'activitat del CERES. D'acord amb el que expressa la Llei orgànica de protecció de dades, amb referència a aquest fitxer, tant si vols exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, com si vols resoldre qualsevol tipus de dubte sobre el tema, ens pots enviar un correu electrònic (ceres@ccoo.cat) o trucar-nos al telèfon 934812841.

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Joan Herrera, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat