Finançament

Com ens financem a CCOO de Catalunya?

A CCOO de Catalunya considerem que és important saber com ens financem, quins són els nostres ingressos i les nostres despeses. La transparència és i ha estat sempre una característica fonamental de l’acció de CCOO de Catalunya. És per això que des de fa anys portem els nostres comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

El 16 de març de 2016 el Consell Nacional va aprovar el Pressupost Integrat de CCOO de Catalunya per a l'exercici 2016.

Quins són els nostres ingressos?

Els ingressos més importants corresponen a les quotes dels afiliats i afiliades, que se situen en 12.858.800 euros per a l'organització catalana i suposen el 62,70% dels ingressos.

Els ingressos per serveis (assessorament sindical i jurídic), 3.718.731 euros, i d'altres de propis (negociació col·lectiva, Tribunal Laboral de Catalunya, convenis de prevenció, activitats, etc.), 1.020.288 euros, representen un 18.13% i 4,97%, respectivament, dels ingressos.

És a dir, el 85,80% de tots els nostres ingressos deriven de les quotes dels afiliats i de la nostra activitat.

Els ingressos per subvencions ascendeixen a 2.789.007 euros i representen el 13,60% dels ingressos. Aquests ingressos financen activitats sindicals relacionades amb el mandat constitucional a les organitzacions sindicals.

Els ingressos financers, provisions i altres ingressos sumen 122.903 euros i equivalen al 0,60%.


Ingressos de CCOO de Catalunya

Quines són les nostres despeses?


En el capítol de despeses, les de personal representen un 69.70% del total, a les quals destinem 14.223.295 euros. Les despeses de viatges i dietes, corresponents a desplaçaments de l'activitat sindical, ascendeixen a 1.268.222 euros, el 6,21%.

Les despeses relacionades amb els nostres locals (arrendaments, reparacions i conservació) representen un 7,75% del total, 1.581.227 euros. Els consums, subministraments i serveis (llum, aigua, calefacció, telèfons, etc.) 1.903.377 euros, equivalent a un 9,33% de les nostres despeses.

Les despeses per serveis professionals i altres despeses d'explotació ascendeixen a 497.199 euros. Aquesta despesa suposa un 2,44% del total.

I, per acabar, el capítol d'aportacions a fundacions, amortitzacions, provisions, ... suposa una despesa de 932.614 euros, equivalent al 4,57% de les despeses totals.

Despeses de CCOO de Catalunya

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies